SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI12. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI


Bersamaan dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk
( ____________________________ ) Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap                     :
Jenis Kelamin                       :
Umur                                      :
Pendidikan Terakhir             :
Alamat                                   :

Dengan ini saya bersedia menerima sanksi berupa : _____________________ apabila saya dengan sengaja ataupun tidak telah melakukan tindakan yang bertentangan              dengan persetujuan ______________.
Dan apabila dikemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan yang saya buat ini,  maka saya bersedia dituntut secara hukum di Pengadilan.
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama kota) (tanggal, bulan, tahun)

         Hormat Saya,
             Materai
            Rp. 6.000,-

( _________________ )
Baca Juga Artikel Yang Ini,

No comments:

Post a Comment